Invoice

AGREEMENTS

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De factuur is betaalbaar te Gent op het rekeningnummer zoals vermeld op voorzijde van de factuur.
2. Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven te bereiken.
3. Het niet betwisten binnen de 8 dagen van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
4. In geval van niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest toegepast worden van 1%, per maand en zal een forfaitaire kostenvergoeding van 200 Euro aangerekend worden. Deze forfaitaire vergoeding is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, moeilijkheden in de boekhouding en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde.
5. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.Conditions Générales

1. La facture est payable à Gand au numéro de compte mentionné au verso de la facture.
2. Des réclamations éventuelles doivent nous être envoyés par lettre recommandé. 3. L ‘envoi de la facture est considéré comme acceptation des conditions générales.
4. En cas de non-paiement, des intérêts de retard de 1% par mois seront appliqués et ceci sans mise en demeure. En plus un montant forfaitaire de 200euro sera compté, justifié a cause des ennuis, des difficultés de comptabilités et du manque de disponibilité du montant non-payé.
5. Pour les contestations éventuelles seuls les tribunaux de Gand seront compétents.